Aceton Bleko oplossmiddel 500ml

https://www.shop4office.nl/web/image/product.template/20966/image_1920?unique=18ea4fe

Toelichting verpakking: 1 Fles.

 • Aceton is geschikt voor het oplossen en verwijderen van allerlei synthetische producten en gedroogde verven.
 • Zoals lijm, verf, vet en inkt.
 • Tevens kan het ook gebruikt worden als hulpmiddel bij de verwerking van polyester. *Aceton niet gebruiken op plastic, gecoate oppervlaktes, kunstzijde en chloorvezels.
 • Gevarenaanduidingen:
 • H225, cat. 2: Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H336, cat. 3: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H319, cat. 2: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Veiligheidsaanbevelingen:
 • P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P501: Inhoud/verpakking afvoeren conform de geldende wettelijke regeling inzake afvalverwerking.

4,34 € 4.34 EUR 4,34 € Exclusief BTW

4,34 € Exclusief BTW

Niet beschikbaar voor verkoop

 • Commerciële kleurnaam
 • Kleur
 • Soort Materiaal
 • CE-markering
 • Budget artikel
 • ADR code

Deze combinatie bestaat niet.

Terms and Conditions
Verzending: 1-2 werkdagen

Specificaties

Commerciële kleurnaam Transparant
Kleur Transparant
Soort Materiaal Aceton
CE-markering Neen
Budget artikel Neen
ADR code 3.0 Brandbare vloeistoffen