Aceton Bleko oplosmiddel 500ml

https://www.shop4office.nl/web/image/product.template/53128/image_1920?unique=f0c952c

ACETON BLEKO OPLOSMIDDEL 500ML

* Aceton is geschikt voor het oplossen en verwijderen van allerlei synthetische producten en gedroogde verven. * Zoals lijm, verf, vet en inkt. * Tevens kan het ook gebruikt worden als hulpmiddel bij de verwerking van polyester. *Aceton niet gebruiken op plastic, gecoate oppervlaktes, kunstzijde en chloorvezels. * Gevarenaanduidingen: * H225, cat. 2: Licht ontvlambare vloeistof en damp. * H336, cat. 3: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. * H319, cat. 2: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * Veiligheidsaanbevelingen: * P102: Buiten het bereik van kinderen houden. * P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. * P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. * P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. * P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. * P501: Inhoud/verpakking afvoeren conform de geldende wettelijke regeling inzake afvalverwerking.

5,20 € 5.2 EUR 5,20 € Exclusief BTW

5,20 € Exclusief BTW

Niet beschikbaar voor verkoop

  • Commerciële kleurnaam
  • Kleur
  • Soort Materiaal
  • CE-markering
  • Budget artikel
  • Nieuw artikel
  • ADR code

Deze combinatie bestaat niet.

Verzending: 2-3 werkdagen

Specificaties

Commerciële kleurnaam Transparant
Kleur Transparant
Soort Materiaal Aceton
CE-markering Neen
Budget artikel Neen
Nieuw artikel Ja
ADR code 3.0 Brandbare vloeistoffen